Make your own free website on Tripod.com

Game Boy [Pokemon] no Sound ga Marugoto Haitte, Asoberu CD


Pikachu Records

                1:  ~Opening~
                2:  Masara Town no Theme
                3:  Orchid ____
                4:  Orchid ____
                5:  Rival Arawaru
                6:  Tokiwa e no ____ Masara yo ri
                7:  ____ (VS ____ Pokemon)
                8:  ____ (VS ____ Pokemon)
                9:  Nibi Shitei no Theme
                10:  Pokemon Center
                11:  Pokemon ____
                12:  Tokiwa no Mori
                13:
                14:  Trainer no Arawaru (Onna no Ko ____)
                15:  ____ (VS Trainer)
                16:  ____ (VS Trainer)
                17:  Otsukimi Yama no Doukutsu
                18:  Haneda e no ____ Otsukimi Yama yo ri
                19:  Hanada Shitei no Theme
                20:  Pokemon Gym
                21:  Masaki no Moto e Hanada yo ri
                22:  Furin no ____
                23:  Kuchiba Shitei no Theme
                24:  Saint Anne ____
                25:  Shion e no ____ Kuchiba ro ri
                26:  Pokemon no ____
                27:  Trainer Arawaru (Otoko no Ko ____)
                28:  ____ (VS Gym Leader)
                29:  ____ (VS Gym Leader)
                30:  Cycling
                31:  Shion Town no Theme
                32:  Pokemon Tower
                33:  Tamamushi Shitei no Theme
                34:  Casino
                35:  Trainer Arawaru ( ____ Yatsu ____)
                36:  Rocket Dan Ashito
                37:  Shirufukan Banii
                38:
                39:  Kuren Town no Theme
                40:  Pokemon ____
                41:
                42:
                43:  Last Battle (VS Rival)
                44:
                45: ~Ending~